Strona główna
opoka.org.pl
2019-03-30 16:24
Aneta Rayzacher-Majewska

2 kwietnia - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Słowo Komisji Wychowania Katolickiego do katechetów z okazji Światowego Dnia Autyzmu

Autor/źródło: https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/portret-żeński-psycholog-pisze-notatki-z-ołowkowym-obsiadaniem-z-dziewczyną-zakrywa-jej-twarz-z-smutną-emoci-kartą_3730649.htm

„Katecheza osób ze spektrum autyzmu wymaga stałego przygotowywania i modyfikowania indywidualnych programów katechetycznych. Istotne jest, aby katecheci – na miarę swych możliwości – dobrze poznali specyfikę spektrum autyzmu” (Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Częstochowa 2018, s. 157-158). To szczególne zobowiązanie warto przypomnieć katechetom z okazji przypadającego 2 kwietnia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.  

Uczniów ze spektrum autyzmu można dziś spotkać w większości szkół, a co za tym idzie – również na lekcjach religii. Ten odmienny, indywidualny sposób rozwoju jest współcześnie coraz częściej diagnozowany. Z tego względu każdy uczeń z autyzmem pozostaje dla katechety zadaniem, by poważnie potraktować jego trudności, odnaleźć mocne strony i na nich budować współpracę.

Pierwszym krokiem, który należy poczynić w kierunku udanej współpracy z uczniem ze spektrum autyzmu, jest poszerzanie wiedzy na temat zaburzeń rozwojowych, zarówno poprzez specjalistyczną lekturę, jak i warsztaty czy konferencje poświęcone temu zagadnieniu. Mając na uwadze specyfikę przedmiotu, jakim jest religia, wydaje się słuszne organizowanie szkoleń adresowanych specjalnie do katechetów. Istotną rolę w tej kwestii mają do spełnienia osoby odpowiedzialne za katechezę w poszczególnych diecezjach.

W celu odpowiedzi na specjalne potrzeby edukacyjne ucznia ze spektrum autyzmu nie wystarczy ogólna świadomość dotycząca rozmaitych zaburzeń, ale konieczne jest zapoznanie się z zaleceniami do pracy z konkretnym uczniem, zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego czy w innych dokumentach przedłożonych zespołowi wychowawczemu. Potwierdzeniem znajomości tychże wskazań będzie osobiste włączenie się katechety w opracowywanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) i zredagowanie dostosowania wymagań edukacyjnych z religii. W trosce o dobro ucznia nie należy godzić się na proponowane czasem przez przedstawicieli zespołów wychowawczych zwolnienie katechety z prac nad wspomnianymi dokumentami i ograniczenie jego roli do złożenia podpisu na opracowaniu przygotowanym przez innych nauczycieli i specjalistów.

Mimo pewnych objawów charakterystycznych dla spektrum autyzmu warto pamiętać, że brak niektórych z nich nie przesądza o diagnozie. Ponadto zaburzeniu mogą towarzyszyć inne trudności, co sprawia, że każdy uczeń z autyzmem stanowi dla katechety indywidualne wyzwanie. Powinien on poznać tę jedyną i niepowtarzalną osobę oraz jej specjalne, czyli wyjątkowe potrzeby w obszarze komunikacji społecznej, interakcji, zachowań oraz aktywności.

W trosce o owocność podejmowanych działań, w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości odnośnie do pracy z konkretnym uczniem, katecheta winien szukać pomocy u szkolnych specjalistów, wychowawców lub nauczycieli współorganizujących proces kształcenia. Nade wszystko skarbnicą wiedzy na temat ucznia są jego rodzice. Regularny kontakt z rodzicami, dokonujący się w atmosferze życzliwości i autentycznej troski o młodego człowieka, pozwoli katechecie reagować adekwatnie do sytuacji i potrzeb, a także dokonywać bieżącej ewaluacji własnych działań. Jednocześnie w żadnym wypadku jakiekolwiek trudności katechety czy brak umiejętności pracy z uczniem ze spektrum autyzmu, nie dają podstaw do oczekiwań czy choćby sugestii co do wypisania dziecka z religii. Skoro rodzice wyrazili pragnienie udziału dziecka w tych zajęciach, to zadaniem katechety jest takie zaplanowanie działań dydaktycznych i zorganizowanie nauczania, poprzez które umożliwi się temu uczniowi poznanie i zrozumienie głoszonego orędzia chrześcijańskiego.

Jak przypomniał w 2013 roku przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych, „trzeba być otwartym na dzieci autystyczne w różnych dziedzinach działań społecznych, edukacyjnych, katechetycznych, liturgicznych, odpowiednio do ich zdolności relacji” (Przesłanie na VI Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu).

O ile katecheta w warunkach szkolnych wie, którzy uczniowie potrzebują specjalistycznego wsparcia i ma do dyspozycji różnorodne narzędzia czy sposoby ułatwiające mu pracę z uczniem z autyzmem, o tyle na gruncie parafii bywa pozbawiony tej wiedzy. Zdarza się więc, że katecheza parafialna przygotowująca do sakramentów jest czasem przykrych doświadczeń, zarówno dla samego katechizowanego, jak i dla jego najbliższych. Potrzebna jest większa wrażliwość i otwartość osób odpowiedzialnych za katechezę w parafii, a także zachęcanie rodziców do zgłaszania indywidualnych potrzeb dziecka czy trudności w zrealizowaniu wymagań stawianych pozostałym katechizowanym.

Współpraca z rodzicami dziecka ukierunkowana na jak najlepsze przygotowanie do sakramentów jest dobrą okazją do duchowego wsparcia bliskich katechizowanego. Zrozumienie, gotowość pomocy i modlitewna opieka okazywane tym rodzinom są niezmiernie ważne i potrzebne w świecie, w którym wciąż brakuje należytej świadomości na temat autyzmu. Chrystus Pan zachęcał swoich uczniów: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im” (Mk 10,14). To właśnie głosiciele i słudzy Słowa powinni nieustannie odczytywać je jako swoiste prawo dzieci z autyzmem i ich rodzin do szeroko rozumianej katechizacji, a jednocześnie obowiązek spoczywający na katechetach.

                                            W imieniu Komisji Wychowania Katolickiego KEP

† Marek Mendyk


Warszawa, 2 kwietnia 2019 r.


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2019-03-30 11:26:56
miniaturka

Papież do spowiedników: jesteście świadkami cudów nawrócenia

Do hojnego słuchania spowiedzi wiernych i towarzyszenia im na drodze uświęcania, jaką jest sakrament pojednania zachęcił Papież kapłanów, uczestników 30. kursu na temat Forum wewnętrznego organizowanego przez Penitencjarię Apostolską.
2019-03-30 11:29:45
miniaturka

Watykan: nowe normy ochrony przed wykorzystaniem

Ojciec Święty wprowadził w Watykanie i jego instytucjach nowe rygorystyczne normy dotyczące ochrony przed wykorzystaniem seksualnym i innymi formami nadużyć. Chronią one zarówno nieletnich, jak i dorosłych.
2019-03-30 11:31:10
miniaturka

Franciszek wyruszył do Maroka

Franciszek wyruszył w podróż apostolską do Maroka. Airbus 320 "Aldo Palazzeschi" włoskich linii lotniczych Alitalia z papieżem wystartował z rzymskiego lotniska Fiumicino do stolicy kraju Rabatu. Hasłem tej 28. zagranicznej wizyty papieża Begoglio są słowa: "Sługa nadziei”.
2019-03-30 16:48:43
miniaturka

Skuteczne modlitwy –nowa propozycja Edycji Świętego Pawła

W ostatnich dniach Edycja Świętego Pawła zaproponowała swoim czytelnikom nową serię książeczek - Skuteczne modlitwy, a w niej na początek „ Modlitwy do Czternastu Świętych Wspomożycieli” i „Modlitwy do Trójcy Świętej”.
2019-03-30 16:54:52
miniaturka

80 urodziny bp. Stefana Cichego

30 marca 80. rocznicę urodzin obchodził biskup senior diecezji legnickiej Stefan Cichy. Jubileusz świętował w gronie rodziny, licznie przybyłego duchowieństwa, oraz przedstawicieli różnych środowisk z diecezji.
2019-03-30 18:33:43
miniaturka

Franciszek w Maroku, śladami Jana Pawła II

Papież Franciszek odwiedza Maroko blisko 34 lata po pamiętnej wizycie św. Jana Pawła II. Spotkał się on wtedy z grupą 80 tys. młodych muzułmanów.