Strona główna
opoka.org.pl
2022-01-26 11:54
Biuro Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG)

Misją Ośrodka jest kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących granicami kraju. ORPEG tworzy nowy wymiar edukacji dla polskich uczniów na 4 kontynentach oraz nową jakość pracy dla nauczycieli – pasjonatów i entuzjastów oświaty, którzy niestrudzenie i aktywnie pełnią swoją misję. Jest instytucją wspomagającą oświatę polonijną i polskojęzyczną za granicą. Filozofia ORPEG buduje świat wiedzy poprzez kształcenie, szkolenia i programy dedykowane polskim dzieciom i młodzieży, a także nauczycielom poza granicami kraju.

Autor/źródło: ORPEG

Zadania ORPEG

Koordynowanie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich przebywających za granicą. Obecnie nadzorujemy 69 szkół polskich przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych RP w 36 krajach na całym świecie. Szkoły realizują program uzupełniający (język polski i wiedza o Polsce). W roku szkolnym 2021/2022 naukę rozpoczęło ponad 17 tys. uczniów. W szkołach pracuje blisko 600 nauczycieli.

Więcej informacji...

Organizowanie kształcenia na odległość dla ponad 1500 dzieci obywateli polskich przebywających za granicą. Osoby, które w związku z zagranicznym wyjazdem nie mogą kontynuować nauki w polskiej szkole, mają możliwość realizacji obowiązku szkolonego lub uzupełniającego planu nauczania on-line w jednej ze szkół prowadzonych przez ORPEG:

● Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej;

● Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje...

Kierowanie nauczycieli do pracy za granicą w celu wspomagania - wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą - nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą.

Nauczyciele pracują głównie na obszarach masowych zsyłek i deportacji ludności polskiej na Wschodzie oraz terenach leżących w granicach dawnej Rzeczypospolitej zamieszkanych przez społeczność polską, a także wśród Polonii południowoamerykańskiej. W zależności od kraju i miejsca, nauczanie odbywa się w szkołach publicznych w systemach oświaty poszczególnych krajów bądź w szkołach społecznych.

W roku szkolnym 2021/2022 zostało skierowanych 109 nauczycieli do 11 krajów: Armenii, Białorusi, Brazylii, Gruzji, Kazachstanu, Łotwy, Mołdawii, Rumunii, Turcji, Ukrainy i Uzbekistanu.

Więcej informacji..

UWAGA:

- trwa rekrutacja nauczycieli z Polski do skierowania do pracy za granicą wśród Polonii i Polaków za granicą,

- trwa przyjmowania wniosków szkół i ośrodków nauczania języka polskiego za granicą o przysłanie nauczyciela z Polski.

Przekazywanie za granicę podręczników i pomocy dydaktycznych służących nauczaniu języka polskiego i w języku polskim. Wnioski mogą składać szkoły polonijne, szkoły z językiem polskim działające w systemach edukacyjnych innych państw oraz organizacje społeczne i inne podmioty organizujące nauczanie języka polskiego za granicą wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących. Wnioskodawcy muszą być zarejestrowani w bazie szkół ORPEG:

Więcej informacji...

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej: https://www.orpeg.pl

UWAGA:

- 28 lutego 2022 r. upływa termin przyjmowania wniosków ośrodków nauczania języka polskiego za granicą o bezpłatne podręczniki na rok szkolny 2022/23.

Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków za granicą, a także udzielanie im wsparcia metodycznego

Jednym z zadań ORPEG jest organizowanie doskonalenia zawodowego oraz udzielanie wsparcia metodycznego nauczycielom pracującym wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących. Zadanie to realizowane jest m.in. poprzez doskonalenie nauczycieli uczących języka polskiego, polskiej kultury i wiedzy o Polsce oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w różnych typach placówek, wśród których są szkoły działające w lokalnych systemach oświaty danego kraju z polskim językiem nauczania, z językiem polskim jako przedmiotem obowiązkowym (status języka ojczystego lub obcego), z językiem polskim jako przedmiotem fakultatywnym, z sekcjami polskimi; szkoły dwujęzyczne działające w lokalnych systemach oświaty danego kraju; szkoły społeczne działające w danym kraju przy stowarzyszeniach Polaków, związkach Polaków, parafiach; dyrektorzy szkół, ośrodków metodycznych, instytutów doskonalenia, uczniowie pobierający naukę języka polskiego lub w języku polskim w formach zorganizowanych w szkole, przy związkach Polaków, parafiach, szkołach sobotnio-niedzielnych.

Zadania doskonalenia, zgodnie z zapisami w statucie ORPEG, realizuje Polonijne Centrum Nauczycielskie – placówka doskonalenia, funkcjonująca w strukturze ORPEG.

Współpraca z organizacjami i środowiskami działającymi na rzecz oświaty polskiej, polonijnej i polskojęzycznej za granicą.

ORPEG na bieżąco włącza się w różnorodne przedsięwzięcia, które upowszechniają działalność Ośrodka w różnych środowiskach i kształtują pozytywny wizerunek ORPEG jako instytucji otwartej na współpracę, a jednocześnie stają się inspiracją do wzbogacania oferty edukacyjnej Ośrodka.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy
2022-01-18 09:35:26
miniaturka

Posiedzenie Polonijnej Rady Rodziny

W sobotę, 15 stycznia br. obradowała Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Podczas obrad podsumowano działalności PRR, przewodniczący poszczególnych Zespołów roboczych przedstawili sprawozdanie ze swojej działalności i podejmowanych inicjatyw. Zaprezentowano także propozycje i podjęto konkretne plany działalności na rzecz małżeństw i rodzin na emigracji w roku 2022 rok. Pierwszej części obrad przewodniczył bp Wiesław Lechowicz, który w tym dniu otrzymał nominację na Biskupa Polowego Wojska Polskiego.
2022-01-20 09:47:07
miniaturka

12 lutego: Ingres bp. Wiesława Lechowicza do katedry polowej WP

W sobotę 12 lutego 2022 roku o godz. 11 odbędzie się ingres nowego biskupa polowego Wojska Polskiego Wiesława Lechowicza do katedry polowej Wojaka Polskiego. Uroczystości odbędą się z udziałem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio.
2022-01-24 11:17:13
miniaturka

Papież ustanowił nowego Doktora Kościoła

Decyzją papieża Franciszka, św. Ireneusz z Lyonu jest nowym Doktorem Kościoła
2022-01-26 13:31:34
miniaturka

Prymas do formatorów seminaryjnych

Seminarzyści powinni posiąść wrażliwość umożliwiającą skuteczną ochronę dzieci i młodzieży przed wszelkimi formami przemocy i wykorzystania, głównie o charakterze seksualnym” – mówił abp Wojciech Polak do rektorów i wychowawców seminaryjnych kończących 21 stycznia szkolenie w Gnieźnie.
2022-01-29 13:02:48
miniaturka

Życzenia dla osób konsekrowanych posługujących wśród Polonii

Pragnę Wam życzyć płynących z miłości Boga światła i mocy do owocnego służenia naszym braciom i siostrom żyjącym poza granicami kraju – napisał bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w specjalnym liście skierowanym do osób konsekrowanych posługujących wśród Polonii, z okazji obchodzonego 2 lutego Światowego Dnia Życia Konsekrowanego.
2022-01-29 16:01:47
miniaturka

Kongres Młodzieży Polonijnej online, 19.02.22

Drodzy młodzi przyjaciele! Już 19 lutego kolejne nasze spotkanie z cyklu: Kongres Młodzieży Polonijnej online! Tym razem pod hasłem: "Być Chrześcijaninem dzisiaj" - będziemy się zastanawiać co to oznacza w dzisiejszej rzeczywistości. Serdecznie zapraszamy! "Spotkania LIVE” są stałą formą kontaktu i duszpasterstwa młodych ze środowisk polonijnych z całego świata.