Strona główna
opoka.org.pl
2019-12-19 15:41
PS

Polskie tłumaczenie dokumentów papieskich nt. zniesienia sekretu papieskiego

Publikujemy polskie tłumaczenie ostatnich dokumentów papieskich dotyczących m.in. zniesienia sekretu papieskiego w sprawach duchownych oskarżonych o wykorzystanie seksualne małoletnich, przemoc seksualną i pornografię dziecięcą.

Autor/źródło: ochrona.episkopat.pl

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI:
Reskrypt Ojca Świętego Franciszka w sprawie wydania
Instrukcji O poufności procedur prawnych, 17.12.2019


Ojciec Święty Franciszek w czasie audiencji udzielonej Jego Ekscelencji Bpowi Edgarowi Peña Parra, Substytutowi do Spraw Ogólnych w Sekretariacie Stanu, dnia 4 grudnia 2019, postanowił, aby wydać Instrukcję O poufności procedur prawnych, załączoną do obecnego Reskryptu i stanowiącą jego integralną część.


Ojciec Święty zarządził, aby niniejszy reskrypt obowiązywał w sposób trwały i na stałe, niezależnie od jakiejkolwiek przeciwnej decyzji, nawet gdyby była godna szczególnej wzmianki; aby został promulgowany przez opublikowanie w Osservatore Romano, i wszedł natychmiast w życie, a następnie został opublikowany w organie urzędowym Acta Apostolicae Sedis.


 Z Watykanu, 6 grudnia 2019

Pietro Kard. Parolin
Sekretarz Stanu


INSTRUKCJA
O POUFNOŚCI PROCEDUR PRAWNYCH


1.     Nie są objęte tajemnicą papieską zgłoszenia, procesy i decyzje odnoszące się do przestępstw, o których mowa:

a.    w artykule 1 Motu proprio „Vos estis lux mundi”, z 7 maja 2019;

b.    w artykule 6 Normae de gravioribus delictis zarezerwowanych osądowi Kongregacji Doktryny Wiary, według Motu proprio „Sacramentorum Sanctitatis Tutela” Św. Jana Pawła II z 30 kwietnia 2001, z późniejszymi zmianami.


2.    Wyłączenie sekretu papieskiego ma miejsce również wtedy, gdy takie przestępstwa zostały popełnione w połączeniu z innymi przestępstwami.


3.    W procesach, o których mowa w punkcie 1, informacje mają być wykorzystywane w taki sposób, aby zagwarantować ich bezpieczeństwo, integralność i poufność zgodnie z kanonami 471 nr 2 KPK i 244 § 2 nr 2 KKKW, w celu ochrony dobrego imienia, wizerunku i prywatności wszystkich osób objętych postępowaniem.


4.    Tajemnica urzędowa nie stoi na przeszkodzie w wypełnieniu zobowiązań wynikających z ustaw państwowych ustanowionych dla każdego miejsca, włącznie z ewentualnym zobowiązaniem do powiadomienia, jak również w spełnieniu  podlegających wykonaniu żądań sądowych władz państwowych.


5.    Osobie dokonującej zgłoszenia, ani osobie, która twierdzi, że została skrzywdzona, ani też świadkom, nie można narzucić żadnego zobowiązania do milczenia w odniesieniu do faktów związanych ze sprawą.


-----------------------------------------------------------


RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI:
Reskrypt  Ojca Świętego Franciszka wprowadzający
pewne zmiany do „Normae de gravioribus delictis”, 17.12.2019

Ojciec święty Franciszek w czasie audiencji udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Sekretarzowi Stanu i niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi Kongregacji Doktryny Wiary w dniu 4 października 2019, postanowił wprowadzić następujące zmiany w „Normae de gravioribus delictis” zarezerwowane Kongregacji Doktryny Wiary, o którym mowa w Motu proprio „Sacramentorum Sanctitatis Tutela” Świętego Jana Pawła II z 21 maja 2001,

ze zmianami wprowadzonymi przez Rescriptum ex Audientia SS.mi, z 21 maja 2010 podpisanymi przez ówczesnego Prefekta Kongregacji Doktryny Wiary, Kard. Williama Levadę:

Artykuł 1

Art. 6 § 1, 2°  Sacramentorum Sanctitatis Tutela jest w całości zastąpiony przez następujący tekst:

„Nabywanie albo przechowywanie, lub rozpowszechnianie w celach lubieżnych materiałów pornograficznych, przedstawiających nieletnich poniżej osiemnastego roku życia, przez duchownego – w jakikolwiek sposób i za pomocą jakiegokolwiek urządzenia”.

Artykuł 2

§ 1 – Artykuł 13 Sacramentorum Sanctitatis Tutela jest w całości zastąpiony przez następujący tekst:

„Funkcje adwokata i prokuratora może pełnić wierny posiadający doktorat z prawa kanonicznego i zatwierdzony przez przewodniczącego kolegium”.

§ 2 - Artykuł 14 Sacramentorum Sanctitatis Tutela jest w całości zastąpiony przez następujący tekst:

„W innych trybunałach natomiast, odnośnie do spraw, o których mowa w obecnych normach, tylko kapłani mogą ważnie sprawować urzędy sędziego, rzecznika sprawiedliwości i notariusza”.

Ojciec Święty zarządził, aby obecny Reskrypt  został opublikowany w Osservatore Romano

a także w Acta Apostolicae Sedis  i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020.

Z Watykanu, 3 grudnia 2019

Pietro Kard. Parolin
Sekretarz Stanu

Luis Francisco Kard. Ladaria
Prefekt Kongregacji Doktryny Wiary


Tłumaczenie: Współpracownicy Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi: