Strona główna
opoka.org.pl
2021-05-02 14:12
Biuro Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Modlitwa za Polonię i Polaków za Granicą

Kościół w Polsce na co dzień otacza modlitwą Polonię i Polaków za granicą, jednak w dniach 2 i 3 maja – w uroczystość Królowej Polski, ta modlitwa staje się jeszcze bardziej intensywna. Maryjo Tobie zawierzamy z dziecięcą ufnością całą Polonię i Polaków za granicą. Ogarnij swoim matczynym i miłującym spojrzeniem naszych braci i siostry żyjących z dala od ojczystego domu.

W niedziele, 2 maja o godz. 13 została odprawiona w Kaplicy na Jasnej Górze Msza święta w intencji Polonii.

Eucharystia będzie transmitowana przez TVP Polonia. W Mszy można było uczestniczyć przez kanał YouTube: Jasna Góra - transmisja na żywo, ON-LINE, msza święta na żywo /https://www.youtube.com/watch?v=wJFxJjTob9o/.

Na koniec Mszy św. bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej zawierzył całą Polonię świata Królowej Polski:

MODLITWA ZAWIERZENIA, Jasna Góra – 2 maja 2021

Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko,

Królowo Polski i Królowo wychodźstwa polskiego!

Tobie zawierzamy z dziecięcą ufnością całą Polonię i Polaków za granicą.

Ogarnij swoim matczynym i miłującym spojrzeniem naszych braci i siostry

żyjących z dala od ojczystego domu.

Dostrzeż ich braki i potrzeby tak jak zauważyłaś je podczas wesela w Kanie.

Przyjdź im też ze zbawienną radą, by zbliżyli się do Twojego Syna,

który jest w stanie przemienić smutek w radość,

lęk i zwątpienie w pokój i nadzieję.

Czuwaj nad naszymi rodakami, by nie oddalali się od Jezusa,

ale z wiarą powtarzali za św. Piotrem:

„Panie, do kogóż pójdziemy, tylko Ty masz słowa życia wiecznego”.

Ukochana nasza Matko i Królowo!

Stój na straży miłości małżeńskiej i rodzinnej naszych rodaków.

Otaczaj matczyną opieką dzieci i młodzież.

Wypraszaj błogosławieństwo utrudzonym pracą.

Dodawaj sił fizycznych i duchowych tym, którym sił brakuje.

Od wszelakich złych przygód nas wszystkich, w kraju i za granicą, wybawiaj!

Panno Najświętsza,

Racz swym łaskawym uchem

Wysłuchać naszą prośbę,

Panno Jasnogórska,

O twarzy w bliznach

Jak polska ziemia. /R. Brandstaetter/


Bp Lechowicz: Niech Polacy mieszkający za granicą zachowują i pomnażają swoje dziedzictwo


---------------------------------

POMOCE DUSZPASTERSKIE


ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE W INTENCJI POLSKICH EMIGRANTÓW

Proponowane poniżej rozważania różańcowe składają się z dwóch części. Pierwszą zawsze stanowi adekwatny do danej tajemnicy fragment Pisma św., natomiast drugą - komentarz zawierający modlitwę w intencji Polonii. Taki układ podyktowany jest inną wskazówką Jana Pawła II zawartą w cytowanym już wyżej Liście Apostolskim: Aby dać medytacji podstawy biblijne i większą głębię, dobrze jest, po zapowiedzi tajemnicy, odczytać odnośny tekst biblijny. Inne słowa nie są bowiem nigdy tak skuteczne, jak Słowo natchnione. Należy go słuchać, mając pewność, że jest to Słowo Boga, wypowiedziane na dzisiaj i 'dla mnie'. (...) Nie chodzi bowiem o przywoływanie na pamięć informacji, ale o to, by pozwolić Bogu 'mówić'. Przy pewnych uroczystych okazjach wspólnotowych słowo to można odpowiednio objaśnić krótkim komentarzem.(Rosarium Virginis Mariae 30)


TAJEMNICE RADOSNE

1. Zwiastowanie najświętszej Maryi Pannie

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą". Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus (...)". (Łk 1, 26-31)

Tych, którzy otwierają serce na Bożą obecność Pan zawsze zapewnia, że jest z nimi. Nie muszą się obawiać tego, co przyniosą kolejne dni, ponieważ towarzyszy im Boża łaska.

Rozważając tajemnicę Zwiastowania prosimy Cię, Panie Jezu, o głęboką ufność dla naszych Rodaków mieszkających za granicą, o wiarę w to, że Ty nigdy ich nie opuszczasz, że jesteś przy nich i czekasz tylko na to, aby przyjęli Cię do swojego życia.


2. Nawiedzenie św. Elżbiety


W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. (Łk 1, 39-41)

Maryja zaniosła Elżbiecie Jezusa. Zaniosła Błogosławieństwo. Ci, których życie jest pełne Boga, powtarzają tę scenę w swojej codzienności - zanoszą Go wszystkim tym, z którymi się spotykają.

Modląc się tajemnicą Nawiedzenia św. Elżbiety prosimy za polskich emigrantów, aby w środowiskach, do który się udają, w których żyją, byli Twoimi, Panie, apostołami. Prosimy o to, aby nie zagubili skarbu wiary zaszczepionego w ich sercach przez chrzest święty, ale potrafili o nim świadczyć i nim się dzielić.


3. Narodzenie Pana Jezusa

Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. (Łk 2, 4-7)

Maryja i Józef doświadczyli trudu pielgrzymowania. Wiedzieli, co znaczy być "nie u siebie". W Ich przypadku ten trud był ogromny: zbliżał się czas rozwiązania, a tym czasem brakowało domu, życzliwych ludzi, którzy wyciągnęliby pomocną dłoń... Pozostała grota, żłób i niezachwiana wiara, że mimo wszystko Bóg Ich nie opuszcza. I rzeczywiście - był Nimi. Bóg był z Nimi bardziej, niż mogliby tego oczekiwać. Przyszedł do Nich (i do nas) w osobie małego Dziecka...

W tajemnicy Bożego Narodzenia modlimy się za tych naszych Rodaków, którzy za granicą doświadczają nędzy, głodu, samotności. Prosimy, aby znaleźli się ludzie, którzy zechcą im pomóc, a oni sami - by nie stracili wiary w to, że jesteś przy nich Ty, Jezu, który sam doświadczyłeś ubóstwa betlejemskiej groty.


 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli [Dziecię] do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. (...) Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: "Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą (...)". (Łk 2, 22. 34)


Wobec Jezusa nie można pozostawać tak naprawdę obojętnym. Każda nasza postawa - także obojętność - jest już konkretną deklaracją. Albo jestem z Nim, albo przeciwko Niemu. Idę ku Jezusowi, albo się od Niego odwracam - na powstanie, lub na upadek... Nie ma niczego pośrodku. Obojętnością skazuję siebie na podążanie drogą ku upadkowi.

Rozważając tajemnicę Ofiarowania modlimy się za Polaków, którzy - będąc za granicą - stali się obojętni na sprawy wiary. Niech będą świadomi, że rzeczywistość emigracyjna jest sprawdzianem ich relacji z Tobą, Panie, a także szansą na jej pogłębienie, jeśli okazała się niedostatecznie mocna.


5. Odnalezienie Jezusa w świątyni

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. (Łk 2, 41-46)

Jezus sam daje nam wskazówkę gdzie mamy Go szukać: w świątyni. Kościół jest najpewniejszym miejscem spotkania Pana. I to nie tyle kościół jako budynek, lecz jako Wspólnota, jako przestrzeń obecności Chrystusa dającego nam Siebie w sakramentach św.

Modląc się tą tajemnicą prosimy, aby nasi Rodacy trwali w jedności z Bogiem i Kościołem. Niech nie poddają się w obliczu trudności związanych z odnalezieniem za granicą polskiego czy nawet katolickiego duszpasterstwa. Kościół nie jest obojętny na ich potrzeby i przychodzi im z pomocą. Niech skutecznie jej poszukują i chętnie przyjmują łaski, jakimi Ty, Panie, pragnie ich obdarzać w sakramentach świętych.

Zobacz całość: Rozważania różańcowe w intencji Polaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny


MODLITWA ZA RODZINY DOŚWIADCZONE ROZŁĄKA EMIGRACYJNĄ

Matko Nasza Jasnogórska, ufni w Twą matczyną dobroć i potężne wstawiennictwo u Twego Syna prosimy, by nasi Rodacy żyjący w różnych zakątkach ziemi nie oddalali się od Ciebie i Twego Kościoła.

Matko Jezusa, Czarna Madonno, trwamy przed Twym obliczem modląc się za Synów i Córki polskiej ziemi, żyjących wśród różnych narodów świata, z dala od swych rodzin. Prosimy, aby Twój Syn był światłem, mocą i świętością ich serc, aby dźwigał ich bóle i cierpienia związane z życiem emigracyjnym, aby odpuszczał im grzechy, przywracał nadzieję, a serca wypełniał poczuciem godności, jakie tylko On potrafi dać człowiekowi. Prosimy Chryste, abyś wspierał wszystkie ich prace i trudy, abyś ich chronił i błogosławił im na każdy dzień.

Zobacz: Modlitwa za Rodziny doswiadczone rozłąką emigracyjną


NABOŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE W INTENCJI POLSKICH EMIGRANTÓW

Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie, chcemy Cię prosić dziś za Synów i Córki polskiej ziemi, żyjących wśród różnych narodów świata, abyś Ty był światłem, mocą i świętością ich serc, abyś dźwigał ich bóle i cierpienia związane z życiem emigracyjnym.

Prosimy abyś odpuszczał im grzechy, przywracał nadzieję, a serca wypełniał poczuciem godności, jakie tylko Ty potrafisz dać człowiekowi, abyś wspierał wszystkie ich prace i trudy, abyś ich chronił i błogosławił im na każdy dzień.

Zobacz: Nabożeństwo Eucharystyczne w intencji Polskich EmigrantówWięcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:Polecamy
2021-04-30 13:06:42
miniaturka

Kard. Pell wzywa biskupów niemieckich do wierności Pismu Świętemu i nauczaniu Kościoła

Kard. George Pell powiedział w wywiadzie, że sytuacja Kościoła w Niemczech wydaje się „złowieszcza”. Podkreślił, że niemieccy biskupi mają obowiązek przestrzegania nauk Pisma Świętego i Kościoła. „Nie mają mocy, by je zmienić – nikt z nas jej nie ma” – zaznaczył.
2021-04-30 13:09:43
miniaturka

Różaniec z sanktuariami całego świata o ustanie pandemii

Papież Franciszek prosi, aby w miesiącu maju cały Kościół przyzywał wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny w intencji zakończenia pandemii. Tej modlitwie będzie na zmianę przewodniczyło trzydzieści sanktuariów maryjnych całego świata. Modlitwa z każdego z tych miejsc będzie transmitowana przez watykańskie media codziennie o godz. 18.00 w Polsce. Modlitwę zainauguruje Papież 1 maja z bazyliki watykańskiej i zakończy 31 maja w Ogrodach Watykańskich.
2021-04-30 13:11:15
miniaturka

Szybkie, skuteczne, bezpieczne. Testy LOMINA są już dostępne!

Szwajcarskie, certyfikowane testy serologiczne na przeciwciała koronawirusa SARS-COV-2 firmy LOMINA AG, są już dostępne w sieciach: Auchan, Kaufland, Netto, Dino, Super-Pharm oraz w dobrych aptekach w całej Polsce.
2021-04-30 13:29:04
miniaturka

Abp Grzegorz Ryś: pandemia u wielu wzmogła pragnienie doświaczenia duchowej wspólnoty

Kryzys związany z pandemią zwrócił uwagę wielu osób na to, co najważniejsze w chrześcijaństwie. Pokazał również to, w jakim jesteśmy stanie jako Kościół, co jest w nim głęboką wiarą, a co chrześcijaństwem wyłącznie kulturowym - powiedział abp Grzegorz Ryś w wywiadzie dla rozgłośni papieskiej
2021-04-30 14:18:20
miniaturka

„Pieśni powstańcze” - konkurs organizowany przez PGE dla dzieci w 100. rocznicę wybuchu

Fundacja PGE przygotowała konkurs dla dzieci i młodzieży na najlepsze wykonanie powstańczej śląskiej pieśni. W ten sposób spółka upamiętni 100. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego.
2021-04-30 14:23:04
miniaturka

Niemcy: żałoba i przerażenie po zabójstwie w ewangelickim domu opieki

W ewangelickim domu opieki dla ludzi z niepełnosprawnością w Poczdamie zginęły cztery osoby, a jedna została ciężko ranna. Podejrzana o tę zbrodnię jest 51-letnia kobieta, pracująca w ośrodku, która swoje ofiary zamordowała nożem.