Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl


2020-05-07 13:15
ds / opoka.org.pl

Pożyczka na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym dostępna w ARP

Jeśli Twoja firma ma deficyt w kapitale obrotowym i w 2019 r. osiągnęła ponad 4 mln zł obrotu, możesz skorzystać z pożyczki obrotowej od ARP. Kwota pożyczki wynosi od 0,8 mln zł do 5 mln, a okres finansowania – do 6 lat.

Autor/źródło: Obraz e-gabi z Pixabay

Instrument pożyczkowy udostępniany przez Agencję Rozwoju Przemysłu to element Tarczy Finansowej, który będzie realizowany w ramach środków przyznanych przez rząd. Celem Tarczy jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie zakłóceń w gospodarce spowodowanych pandemią koronawirusa. Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców. Ma pomóc im powrócić na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie walki z koronawirusem. Wartość Tarczy Finansowej to 100 mld zł, co stanowi 4,5 proc. polskiego PKB, z tego:


 • 25 mld zł – przeznaczone jest na wsparcie mikrofirm (do 9 pracowników, bez samozatrudnionych);
 • 50 mld zł – dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP, do 249 pracowników);
 • dla dużych firm (powyżej 249 pracowników) przeznaczono 25 mld zł.

Kto może skorzystać

Pożyczka na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym może wynosić od 800 tys. zł do 5 mln zł. Okres finansowania może trwać nawet 6 lat, natomiast okres karencji zostanie wydłużony do 15 miesięcy. Skorzystać z niej mogą firmy z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i mające dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto). Warunkiem koniecznym jest również prowadzenie pełnej księgowości.

Instrument skierowany jest do podmiotów, które przewidują ograniczenie działalności spowodowane epidemią koronawirusa i spadek sprzedaży towarów lub usług. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:


 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego lub
 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Warunki finansowe i zabezpieczenia

Warunki pożyczki na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym:


 • oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż zawartą w podstawowych warunkach udzielania pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach tzw. tarczy antykryzysowej;
 • prowizja przygotowawcza 0,2 proc.;
 • brak prowizji za przedterminową spłatę;
 • brak prowizji za rozpatrzenie wniosku od niewykorzystanej kwoty pożyczki.

Pożyczka uruchamiana jest jednorazowo lub w transzach. Jej zabezpieczenie to: zgodnie z warunkami ARP (minimum 120 proc. wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

Wymagane dokumenty

Dokumenty składane z wnioskiem:


 • pełne sprawozdania finansowe za lata 2018-2019 (wraz z opinią biegłego rewidenta);
 • sprawozdanie z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta (o ile jest sporządzane) za rok 2018;
 • informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty (ew. z uwzględnieniem przewidywanych zmian w harmonogramach spłaty wraz informacją o ustanowionych zabezpieczeniach;
 • informacja o zatrudnieniu – liczba osób/ etatów / forma zatrudnienia – na koniec 2019, na moment składania wniosku, planowana w okresie finansowania – informacja istotna przy szacowaniu zapotrzebowania na kapitał obrotowy (kwestie pracowników/ ew. zasiłków ZUS/płatności na rzecz działalności gospodarczych);
 • plan wpływów i wydatków najbliższych 12 miesięcy – przy wskazaniu przewidywanego ewentualnego ograniczenia działalności spowodowanego koronawirusem – w podziale na poszczególne kategorie wydatków (operacyjne – wynagrodzenia, składki ZUS/ paliwo, usługi obce: w tym dzierżawy/ najmy/ leasingi operacyjne/ serwis/ inne…, podatki, opłaty, pozostałe oraz finansowe: planowane spłaty leasingów finansowych i kredytów/pożyczek/ innych zobowiązań finansowych); wskazanie okresu na jaki zakładane jest ograniczenie działalności i niezbędne jest wsparcie płynności;
 • prognoza finansowa na kolejne lata finansowania (w tym prognoza uproszczona);
 • dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń (w przypadku wyceny nieruchomości dopuszcza się przyjmowanie operatów szacunkowych nie starszych niż 24 miesiące od daty złożenia wniosku, zaś w przypadku maszyn i urządzeń dopuszcza się przyjęcie ich wartości księgowej netto wg stanu na max. 31.12.2019r. i potwierdzenie ich wartości polisą ubezpieczeniową lub ich wyceny nie starszej niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku);
 • zaświadczenia i opinie: zaświadczenie ZUS, zaświadczenie US, opinie z instytucji finansowych (nie starsze niż 1 miesiąc), ewentualnie oświadczenia przedsiębiorcy o braku zaległości lub ich stanie.

Jak składać wnioski

Wnioski o pożyczkę składane będę on-line za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego, który jest już udostępniony przez ARP na stronie internetowej Agencji: https://portalklienta.arp-tarcza.pl. Będą one procedowane w trybie uproszczonym. 

Aby wypełnić wniosek o pożyczkę należy:


 • upewnić się, że masz aktywny Profil Zaufany na platformie ePUAP, a jeżeli jeszcze nie masz, to niezwłocznie założyć swój Profil Zaufany
 • przygotuj dokumenty, o których mowa w akapicie „Wymagane dokumenty”
 • zainstaluj jedną z zalecanych przeglądarek (Chrome 56 i wyższe, Firefox 51 lub wyższe, Edge 79 lub wyższe)

Na stronie https://www.arp-tarcza.pl można znaleźć instrukcję wypełnienia wniosku on-line, wzory dokumentów oraz wytyczne „Jak skutecznie złożyć wniosek”. 

Po złożeniu wniosku wystarczy oczekiwać na kontakt ze strony ARP S.A. Status wniosku można sprawdzić na „Pulpicie Klienta”.

ARP S.A. jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Obecnie, realizując postanowienia Ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, ARP S.A. i ARP Leasing Sp. z o.o. udostępniają przedsiębiorcom następujące instrumenty: refinansowanie umów leasingowych dla sektora transportu drogowego, pożyczki obrotowe na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym oraz pożyczki obrotowe finansujące wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP.

Dariusz Stępień, opoka.org.pl

Agencja Rozwoju Przemysłu

Partnerem publikacji jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Kliknij aby zobaczyć newsy zawierające wybrany tag: kryzys, wsparcie, wsparcie finansowe, Agencja Rozwoju Przemysłu, koronawirus, tarcza antykryzysowa