Strona główna
opoka.org.pl
2021-08-16 12:43
PS

Komunikat dot. przekazanych Państwowej Komisji ds. Pedofilii raportów

Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży przekazał Państwowej Komisji ds. Pedofilii wyniki analiz danych statystycznych zebranych w ramach dwóch przeprowadzonych kwerend, a także formularze sprawozdawcze, które posłużyły do zebrania tych danych - poinformował ks. Piotr Studnicki.

Komunikat

W piątek 13 sierpnia br. abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, przekazał Państwowej Komisji ds. Pedofilii wyniki analiz danych statystycznych zebranych w ramach dwóch przeprowadzonych kwerend, a także formularze sprawozdawcze, które posłużyły do zebrania tych danych.

Przekazane raporty zostały opracowane na prośbę Konferencji Episkopatu Polski przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. Witolda Zdaniewicza, który od 50 lat prowadzi empiryczne badania nad katolicyzmem w Polsce. ISKK stworzył metodologię oraz narzędzie do kwerendy, a następnie przeprowadził badanie, opracował bazę danych oraz dokonał jej wstępnej i pogłębionej analizy. O wynikach prowadzonych przez ISKK badań opinia publiczna była informowana w marcu 2019 r. oraz w styczniu i czerwcu br.

Delegat KEP poinformował również, że ISKK jako parametryzowana jednostka naukowa i niezależny ośrodek badawczy jest otwarty na współpracę z Państwową Komisją ds. Pedofilii na zasadach regulujących badania naukowe, w tym z poszanowaniem prawa autorskiego.

Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży przypomniał także, że w sprawie próśb Państwowej Komisji ds. Pedofilii o przekazanie akt kościelnych postepowań sądowych i administracyjnych, w związku z wielokrotnie sygnalizowanymi wątpliwościami prawnymi Konferencja Episkopatu Polski podejmuje konsultacje z Sekretariatem Stanu Stolicy Apostolskiej, do którego zostały skierowane stosowne zapytania. Odpowiedź Stolicy Apostolskiej wyznaczy kierunek dalszych działań biskupów polskich w tej sprawie.  ks. Piotr Studnicki
kierownik Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży*

Comunicato del Direttore dell'Ufficio del Delegato per la Tutela dei Minori della Conferenza Episcopale Polacca (KEP)


Venerdì 13 agosto scorso l'Arcivescovo Wojciech Polak, Delegato per la Tutela dei Minori della Conferenza Episcopale Polacca, ha consegnato alla Commissione statale per la Pedofilia, i risultati delle analisi dei dati statistici raccolti nel corso di due interrogazioni condotte, nonché i moduli di segnalazione utilizzati per raccogliere tali dati.

Le relazioni presentate sono state preparate su richiesta della Conferenza Episcopale Polacca dall'Istituto di statistica della Chiesa cattolica don Witold Zdaniewicz (ISKK), che da 50 anni conduce analisi empiriche sul cattolicesimo in Polonia. L'ISKK ha sviluppato la metodologia e lo strumento di interrogazione, quindi ha condotto la ricerca, ha sviluppato il database e ha effettuato la sua analisi iniziale e approfondita. L'opinione pubblica è stata informata dei risultati della ricerca condotta dall'ISKK nel marzo 2019 e nei mesi di gennaio e giugno scorsi.

Il delegato della KEP ha inoltre informato che l'ISKK, in quanto unità scientifica parametrizzata e centro di ricerca indipendente, è aperto alla cooperazione con la Commissione statale per Pedofilia secondo le norme che disciplinano la ricerca scientifica, compreso il rispetto del diritto d'autore.

Il delegato perla Tutela dei Minori della KEP ha inoltre ricordato che in merito alle richieste della Commissione di Stato per la Pedofilia circa il trasferimento di atti giudiziari e amministrativi ecclesiastici, in relazione a dubbi giuridici più volte segnalati, la Conferenza Episcopale Polacca ha avviato consultazioni con la Segreteria dello Stato della Santa Sede, alla quale sono state indirizzate le relative richieste. La risposta della Santa Sede orienterà le ulteriori attività dei vescovi polacchi in questa materia.

Don Piotr Studnicki
Direttore dell'Ufficio del Delegato per la Tutela dei Minori della Conferenza Episcopale Polacca


(Tradotto dal polacco da M. Olmo / Ufficio per le Comunicazioni Estere della Conferenza Episcopale Polacca)

*

Communiqué from the Head of the Office of the PBC Delegate for the Protection of Children and Youth

 

Communiqué

Everyone has the right to expect an unambiguous attitude of Church superiors towards the drama of sexual abuse and the harm to those thus wounded in childhood. Unfortunately, the words of Bishop Antoni Długosz uttered publicly at Jasna Góra on 11 August this year were not in accord with this attitude; they deepen the suffering of people hurt by sexual abuse and are also harmful to the actions taken by the Church in Poland. This statement demands a public apology.

In consequence, Archbishop Wojciech Polak, as the delegate of the Polish Bishops’ Conference for the protection of children and young people, sent a letter to Bishop Długosz in which he reminded him of the unequivocal response of the Church to the drama of the sexual abuse against minors by some of the members of the clergy. It recalls statements, documents, and decisions of recent Popes, which are also followed by actions taken in the Church in Poland.

The words of Bishop Długosz have caused confusion among the faithful of the Church and in the public opinion. They undermine confidence vis-à-vis the actions conducted by the Holy See and the decisions made by the Holy Father. They suggest that bishops are concealing from the State administration of justice reliable information about possible sexual crimes against minors committed by clergy. They also introduce an erroneous juxtaposition of mercy and justice. Meanwhile, the crime of sexual abuse against a child demands a fair trial and just punishment, and the truth about mercy towards the greatest sinners, which the Church teaches, does not exempt from responsibility for punishable acts. Therefore, the cooperation of the Church with the State law enforcement agencies is a necessary element in order to effectively fight these terrible crimes committed against the most defenseless.
 
Fr. Piotr Studnicki
Head of the Office of the Delegate of the Polish Bishops’ Conference for the Protection of Children and Youth

 (translation: s. P. Nau / Office for Foreign Communication of the Polish Bishops’ Conference)

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2021-08-16 11:30:15
miniaturka

Chory na COVID-19 kard. Burke podłączony został do respiratora

Według informacji przekazanych na twitterowym koncie kard. Raymonda Leo Burke, zarażonego koronawirusem, jego stan wymagał podłączenia do respiratora
2021-08-16 12:06:19
miniaturka

Setna rocznica urodzin trzech pierwszych członków wspólnoty Taizé

Z okazji przypadającej w tych dniach 100. rocznicy urodzin trzech pierwszych członków Taizé, przeor ekumenicznej wspólnoty, brat Alois, wyraził wdzięczność za różnorodne talenty tych pierwszych braci, które wyznaczyły kierunki jej rozwoju
2021-08-16 12:40:29
miniaturka

Wiceszef MSZ: Polacy w Afganistanie na razie nie zgłosili potrzeby ewakuacji

Do Polaków przebywających w Afganistanie zwróciliśmy się z sugestią, aby opuścili Afganistan; obecnie nie zgłosili potrzeby ewakuacji - powiedział w poniedziałek rano wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Gdy taka potrzeba się pojawi, zrobimy wszystko, aby tym osobom udzielić pomocy - dodał.
2021-08-16 12:46:34
miniaturka

Św. Roch – święty, któremu życie uratował pies

Pies stał się atrybutem jednego ze znanych i lubianych świętych. Jak do tego doszło, że św. Roch, którego wspominamy w Kościele katolickim 16 sierpnia, uznawany jest za patrona psów, a także innych zwierząt domowych? Komu jeszcze patronuje?
2021-08-16 13:04:58
miniaturka

Afganistan: włoska Caritas zawiesza działalność

Włoska Caritas, która pracuje w Afganistanie od lat dziewięćdziesiątych postanowiła „zawiesić wszelką działalność” z powodu niestabilnej sytuacji. Jedocześnie rosną obawy o możliwość utrzymania obecności w przyszłości, jak również o bezpieczeństwo nielicznych Afgańczyków wyznania chrześcijańskiego" podaje agencja SIR.
2021-08-16 13:41:38
miniaturka

Konieczne ułatwienia w uzyskiwaniu pomocy przez osoby niepełnosprawne

Do Sejmu wpłynęła obywatelska petycja w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych, mająca rozszerzyć możliwość przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego dla osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności