Strona główna
opoka.org.pl
2017-10-16 12:01
s. M. Natanaela Błażejczyk / Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KEP; NIMiOZ

Muzea kościelne wobec nowych wyzwań

W dniach 18-20 października 2017 r. odbędzie się w Mszczonowie międzynarodowa konferencja pt. „Muzea kościelne wobec nowych wyzwań”.

Gotycka figura Matki Bożej, (z okolic Jasła), XIV w.
Autor/źródło: Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie

W ramach współpracy muzeów państwowych i kościelnych, w dniach 18-20 października 2017 r. odbędzie się w Mszczonowie (hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109 a) międzynarodowa konferencja pt. „Muzea kościelne wobec nowych wyzwań”. Jej celem jest umożliwienie wymiany poglądów, dyskusji nad wspólnymi zadaniami i projektami muzealnymi, a także integracji i współpracy osób pracujących w tej branży. 

Konferencję przygotowuje Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów we współpracy z Radą ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tematyka spotkania będzie obejmować omówienie podstaw prawnych powoływania i działalności muzeów kościelnych, aktualną działalność muzeów i poszukiwanie kierunków dalszego rozwoju polskiego muzealnictwa kościelnego. Uczestnicy konferencji podejmą problem finansowania placówek i zmierzą się z tematami digitalizacji zbiorów muzealnych i ich zabezpieczenia. Ciekawie zapowiada się panel pt.: “Muzea i zbiory kościelne w działalności władz i instytucji publicznych”. Będzie to, można się domyśleć, pewne podsumowanie – z perspektywy lat – wsparcia finansowego udzielonego palcówkom muzealnym i na konserwację zbiorów przez, np. Fundusze Europejskie, MKiDN.

Interesująco zapowiada się panel przeznaczony dla gości zagranicznych z Czech, Słowacji, Macedonii, Litwy, Ukrainy i Włoch. Dyrektorów naszych muzeów kościelnych w sposób szczególny interesuje współpraca Kościoła i państwa w prowadzeniu muzeów.

Spotkanie środowiskowe w ramach tej konferencji stanie się okazją do wymiany doświadczeń i przyszłych inspiracji kolejnych działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego, udostępniania, zabezpieczania zbiorów, budzenia świadomości i tożsamości narodowej.

Mamy nadzieję, że to wydarzenie będzie miało doniosłe znaczenie dla całego środowiska muzealnego. To pierwsza tego typu konferencja w historii muzealnictwa polskiego i kościelnego. Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy (www.prezydent.pl) oraz patronatem honorowym Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (www.episkopat.pl).

Konferencja cieszy się dużym zainteresowaniem, swój udział zadeklarowało już 150 osób. 

Organizatorzy przewidują nawet do 200 uczestników.  

Poniżej przedstawiamy program konferencji.


„Muzea kościelne wobec nowych wyzwań” 

18-20 października 2017, Mszczonów – Hotel Panorama


18 października


10.00 Otwarcie konferencji 

 Słowa wprowadzenia:

               

ks. bp dr hab. Michał Janocha, prof. UW, Przewodniczący Rady ds. 

Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski. 

Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa

Narodowego. 

dr hab. Magdalena Gawin, prof. IH PAN, Generalny Konserwator 

Zabytków. 

dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW, dyrektor Narodowego Instytutu

Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, przewodniczący Komitetu Programowego konferencji.


Referaty gości zagranicznych: 

moderacja: ks. dr Mirosław Nowak


11.40 – 12.00 prof. Andrea Spiriti – Il museo d’arte sacra e il problema del recupero identitario: un caso Europeo.

12.00 – 12.20 Renata Kutera Zdravkovska – Memorial House of Mother Teresa – Skopje (Macedonia).

12.20 – 12.40 Stepan Sittek –Muzeum Archidiecezjalne w Ołomuńcu – przykład dobrej współpracy Kościoła i Państwa. 

12.40 – 13.00 Martin Motycka – Diocesan museum in Brno – the first institution of its kind in Czech republic after year 1989 – an exkursion to the history and a view to the future.

13.00 – 13.20 Ludmiła Tomaskova – The Healing of the Blind: Pastoral educational program for children in the Diocesan Museum in Brno.


13.20 – 14.30 przerwa obiadowa


14.30 – 14.50 ​Birutė Valečkaitė – Church Heritage Museum (Litwa)

14.50 – 15.10 ks. dr Krzysztof Szebla – Muzeum Archidiecezjalne we Lwowie.

15.10 – 15.30 Dorota Janiszewska-Jakubiak – Ochrona zabytków sakralnych zagranicą (działalność Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Zagranicą i Strat Wojennych MKiDN). 


15.30 – 16.10 dyskusja 


Podstawy prawne i współczesność muzeów kościelnych w Polsce – studia problemów (część I)

moderacja: Paulina Florjanowicz, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN


16.10 – 16.30 ks. dr hab. Piotr Maniurka, prof. UO, dr hab. Piotr Stec, prof. UO – Prawna ochrona zabytków kościelnych. 

16.30 – 16.50 dr Beata Skrzydlewska, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW – Problemy 

  i wyzwania muzealnictwa kościelnego w Polsce – historia i współczesność.

16.50 – 17.00 Joanna Grzonkowska, NIMOZ – Status muzeów „prywatnych” w świetle obowiązującej Ustawy o muzeach (komunikat).


17.00 – 17.10 przerwa


17.10 – 17.30 Michał Niezabitowski, przewodniczący Stowarzyszenia Muzealników Polskich, dyrektor Muzeum Historycznego miasta Krakowa.Muzeum. Między misją a rynkiem. 

17.30 – 17.40 ks. dr Jacek Pietruszka – Muzeum–Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach jako przykład muzeum współprowadzonego przez Państwo i Kościół (komunikat).

17.40 – 17.55 Marcin Adamczewski – Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego jako przykład muzeum współprowadzonego przez Państwo i Kościół (komunikat).

17.55 – 19.00 dyskusja


19.30 – 21.00 uroczysta kolacja


19 października


7.45 Msza święta


Podstawy prawne i współczesność muzeów kościelnych w Polsce – studia problemów (część II) 

moderacja: dr Beata Skrzydlewska


10.00 – 10.20 Urszula Stępień – Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu – muzeum „muzealne”. 

10.20 – 10.40 Małgorzata Gorzelak – Działalność wystawiennicza i edukacyjna Muzeum Diecezjalnego w Kielcach.

10.40 – 11.00 ks. Piotr Pasek – Muzeum Parafialne w Grybowie na tle muzealnictwa kościelnego.

11.00 – 11.20 Aleksandra Pudelska – Blaski  i  cienie  pracy  w  muzeach kościelnych na  przykładzie Muzeum  Archidiecezjalnego  w  Poznaniu. 

11.20 – 11.40 dyskusja


11.40 – 12.00 przerwa


Muzea i zbiory kościelne w Polsce – studia przypadków: moderacja: ks. dr hab. Piotr Maniurka, prof. UO, 

s. dr M. Natanaela Wiesława Błażejczyk CSSF


12.00 – 12.20 ks. dr Tomasz Grabowski – Panorama muzeów kościelnych w Polsce. 

12.20 – 12.40 ks. Wincenty Pytlik – Koncerty – Muzeum Diecezjalne w Pelplinie.  

12.40 – 12.50 Eugeniusz Zawałeń – Prezentacja zbiorów cerkiewnych Archieparchii Przemyskiej (komunikat)               

12.50 – 13.00 płk dr Jacek Macyszyn – Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.Historia i tradycja polskiego duszpasterstwa wojskowego (komunikat).             

13.00 – 13.20 dr Ewa Korpysz – Dwa lata działalności Muzeum Archidiecezj Warszawskiej w nowej siedzibie na Dziekanii.   

13.20 – 13.40 ks. dr hab. Andrzej Nowobilski – Rola i funkcja Muzeum w XXI w. Działalność Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie.

13.40 – 14.00 Barbara Piotrowska – Muzeum Diecezjalne w Płocku.                  

14.00 – 15.20 przerwa obiadowa


15.20 – 15.40 ks. dr Wacław Umiński – Zbiory misyjne w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie.  

15.40 – 16.00 o. Stanisław Rudziński – Korony Matki Bożej w zbiorach sztuki  klasztoru jasnogórskiego – 300-lecie Królowania Maryi w Narodzie Polskim. 

16.00 – 16.20 prof. Helena Hryszko, Jerzy Żmudziński – O potrzebie utworzenia muzeum tekstylnych paramentów liturgicznych w klasztorze oo. Paulinów na Jasnej Górze.  

16.20 – 16.40 ks. Marek Wojnarowski – Tekstylia w zbiorach kościelnych – przechowywanie, inwentaryzacja, konserwacja i ekspozycja. 

16.40 – 17.00 ks. dr Tomasz Grabowski – Historia powstania muzeum diecezjalnego w Łomży.               

17.00 – 18.30 dyskusja


19.00 – 19.30 kolacja

  Spotkanie Rady ds. Kultury Konferencji Episkopatu Polski (wyłącznie dla PP. Członków Rady i zaproszonych Gości) 


20 października


7.45 Msza święta


Muzea i zbiory kościelne w działalności władz i instytucji publicznych:

moderacja ks. bp dr hab. Michał Janocha, prof. UW, dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW


Przemysław Niedźwiecki – Europejskie mechanizmy wsparcia finansowego – podsumowanie z perspektywy Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich MKiDN (wyłącznie w publikacji pokonferencyjnej)

10.00 – 10.20 Mariusz Czuba, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Formy opieki nad dziedzictwem sakralnym – „Pomnik Historii”.             

10.20 – 10.30 Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu Niepodległa. Wieloletni Pogram Rządowy „Niepodległa” (komunikat).                         

10.30 – 11.00 Alicja de Rosset, NIMOZ – Digitalizacja zbiorów muzeów kościelnych – wyzwania (projekty Ministerstwa Cyfryzacji, MKiDN, oraz instytucji przez MKiDN nadzorowanych) (komunikat). 

  Eryk Bunsch, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Początek systemowej digitalizacji zasobów Muzeum Archidiecezji Warszawskiej w ramach projektu „Kultura Cyfrowa” – rozwiązania dokumentacyjno–prezentacyjne dla małych jednostek muzealnych. 

11.00 – 11.10 Piotr Jamski, Polska Akademia Nauk – Program badań kampanologicznych (komunikat).                    

11.10 – 11.20 Olgierd Jakubowski, NIMOZ – Instrumenty wspierające bezpieczeństwo zbiorów kościelnych – Krajowy Wykaz Zabytków Skradzionych lub Wywiezionych za Granicę Niezgodnie z Prawem – przykłady zastosowania (komunikat).                             

11.20 – 13.00 Dyskusja podsumowująca, połączona z przyjęciem rekomendacji, których projekt przygotowuje przewodniczący Komitetu Programowego konferencjiprzy współpracy PP. Moderatorów poszczególnych bloków tematycznych oraz PP. Członkiń  i Członków Komitetu Programowego. 


13.00 – 14.00 Obiad

  Wyjazd uczestników           

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/patronaty/rok-2017/art,11,pazdziernik-2017-r.html


Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2017-09-29 15:59:22
miniaturka

Warszawa: Uliczny Patrol Medyczny – pionierski projekt dla osób bezdomnych i ubogich

Caritas Polska we współpracy ze Strażą Miejską m.st. Warszawy i z Oddziałem Warszawskiego Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, rozpoczęła Projekt "Uliczny Patrol Medyczny" .
2017-09-29 18:20:31
miniaturka

Kard. Nichols w Mińsku: powinniśmy "tracić czas" dla młodzieży

Ważne, abyśmy my, przedstawiciele Kościoła, byli przygotowani na "tracenie czasu" i po prostu byli tam, gdzie są młodzi - mówił kard. Vincent Nichols podsumowując przedpołudniową sesję zgromadzenia plenarnego Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE).
2017-09-29 18:43:49
miniaturka

Wrocław: Noce Nikodema...

6 października 2017 r. o godz. 19:00 w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu, Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży rozpoczyna cykl spotkań pod nazwą Noc Nikodema.
2017-09-30 07:21:11
miniaturka

Papież: Kościół potrzebuje odnowy wysiłków i entuzjazmu

O potrzebie odnowienia wysiłków i entuzjazmu w misji ewangelizacyjnej mówił Papież do uczestników kończącej się sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.
2017-09-30 07:37:29
miniaturka

Dezinformacja tematem przyszłego Dnia Mediów

W Watykanie ogłoszono temat przyszłorocznego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Tym razem dotyczy on bardzo aktualnego dziś problemu dezinformacji i brzmi: Fake news, a dziennikarstwo pokoju.
2017-09-30 07:44:35
miniaturka

RV: o. Majewski, dyrektor programowy kończy pracę

W uroczystość archaniołów Michała, Gabriela i Rafała swoje święto obchodzili m.in. pracownicy Radia Watykańskiego. Uroczystość patronalna była także okazją do uhonorowania jego kilku szczególnie zasłużonych pracowników.