Strona główna
opoka.org.pl
2017-01-18 16:29
KAI/mm

Bp Czaja: Obchody 500. rocznicy Reformacji to okazja do wspólnego świadectwa wiary

– Takie świadectwo jest niezmiernie ważne we współczesnym świecie, ulegającym sekularyzacji i nastawionym konsumpcyjnie” – napisał bp Czaja w liście pasterskim z okazji Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

Autor/źródło: E. Bartkiewicz/episkopat.pl

Opolski biskup przypomniał, że początkowo chrześcijanie należący do różnych Kościołów nie modlili się razem, a przyświecającą intencją było raczej nawrócenie „tych innych”. „Dopiero od 1936 r. zaczęła się przyjmować nowa formuła modlitwy o jedność – nie tylko za innych, ale wraz z innymi, a więc wspólna modlitwa wszystkich chrześcijan. Zmieniało się również rozumienie celu modlitwy ekumenicznej. Dojrzewała myśl o jedności otwartej” – zaznaczył bp Czaja i jednocześnie wyjaśnił, że chodzi o taką jedność, jakiej chce Bóg i w taki sposób, jaki chce Bóg.

Zdaniem ordynariusza, zmieniający się klimat w relacjach między teologami i duchownymi z różnych Kościołów, jak również między wiernymi, zaczął z czasem przynosić owoce wzajemnego zrozumienia i współpracy. „Po Soborze Watykańskim II Kościół rzymskokatolicki bardziej zdecydowanie zaangażował się w ruch ekumeniczny, dostrzegając w nim znak czasu i dzieło Ducha Świętego” – podkreślił oraz dodał, że wielkie zasługi w tym dziele mieli kolejni papieże począwszy od Jana XXIII aż do Franciszka, któremu bardzo zależy na praktykowaniu dzieł miłosierdzia ponad granicami wyznaniowymi i religijnymi.

Bp Czaja przyznał, że ważną rolę w dziele jedności spełnia watykańska Rada ds. Jedności Chrześcijan oraz Światowa Rada Kościołów, zrzeszająca Kościoły ewangelickie, anglikańskie, prawosławne i starokatolickie, które od 50 lat wspólnie zaczęły ustalać tematykę nabożeństw ekumenicznych. „Inspiracje treściowe do tegorocznej modlitwy o jedność przygotowali chrześcijanie z Niemiec. Jest to związane z obchodami 500. rocznicy Reformacji. Fakt ten ma zwrócić oczy świata na Kościoły w kraju Marcina Lutra, ojca Reformacji. Podobnie jak w całej Europie, dziś głównym problemem Kościołów w Niemczech jest zjawisko postępującej sekularyzacji. Wiernym coraz trudniej zachować tradycyjnie chrześcijański styl życia. Utracił on moc ewangelizacyjną. Duszpastersko przestał odpowiadać na religijne potrzeby współczesnego człowieka, zwłaszcza ludzi młodych” – zauważył.

Jednocześnie hierarcha zaznaczył, że od wielu lat niemieccy chrześcijanie pozostają wzorem dla innych krajów w działalności charytatywnej. „Konkretna pomoc ubogim w różnych zakątkach świata, niezależnie od wyznania i religii, programowo wyprowadza wielu ludzi z nędzy i koi biedę. Także ostatnio obserwowana wśród niemieckich chrześcijan otwartość i pomoc uchodźcom z Bliskiego Wschodu jest dowodem chrześcijańskiej i ludzkiej solidarności” – zaakcentował.

Nawiązując do tegorocznego hasła przyświecającego Tygodniowi Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, bp Andrzej Czaja przypomniał, że pojednanie jest darem Boga przeznaczonym dla całego stworzenia. „Już w Starym Testamencie obrzędy ekspiacyjne, wchodzące w skład kultu żydowskiego, miały prowadzić do pojednania człowieka z Bogiem. Wyznawcy Boga prawdziwego ciągle tego pojednania oczekiwali. Dokonało się ono w sposób pełny i ostateczny przez Jezusa Chrystusa, który jako odwieczny Syn Boży przyjął naszą ludzką naturę i stał się Pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi” – wyjaśnił. A skutkiem pojednania w Chrystusie jest odpuszczenie grzechów, usprawiedliwienie, uświęcenie, nasze nowe stworzenie i dziecięctwo Boże.

Według opolskiego pasterza, pojednani w Chrystusie wezwani są do głoszenia tego pojednania słowem i czynem. „Św. Paweł z wielkim przekonaniem głosi: «W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!». Apostoł podkreśla też, że pojednanie nie dokonuje się bez ofiary – Jezus oddaje swoje życie, umiera za wszystkich, jednając nas z Ojcem. My, przynagleni miłością Chrystusa do pojednania, winniśmy tak jak On już więcej nie żyć dla samych siebie, ale dla Tego, który za nas umarł” – zachęcił.

Ponadto, w swym liście pasterskim ordynariusz napisał, że obecny rok będzie ważny w relacjach katolicko-ewangelickich ze względu na 500. rocznicę Reformacji, którą zainaugurowano w szwedzkim Lund. Udział papieża Franciszka, jak i w ogóle katolików w spotkaniach ekumenicznych „ukierunkowane są nie na świętowanie rozłamu w Kościele, ale na wspólne przebłaganie za grzech podziału oraz na celebrowanie tej jedności, której źródłem jest chrzest. Mimo różnic dogmatycznych dotyczących rozumienia Kościoła, sakramentów, kapłaństwa, posługiwania papieża i roli Maryi w historii zbawienia, katolicy i luteranie odnajdują ważne pola współpracy w myśl zasady, że więcej nas łączy, niż dzieli. I nie dotyczy to tylko spraw wewnątrzkościelnych, ale przede wszystkim służby i pomocy człowiekowi” – podkreślił.

Bp Czaja poinformował też, że w Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Śląskim odbędzie się w lipcu sesja plenarna Luterańsko-Katolickiej Komisji ds. Jedności na forum światowym.

Pod hasłem "Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas" (por. 2 Kor 5,14–20) zaczerpniętymi z 2. Listu do Koryntian 5,14-20, od 18 do 25 stycznia obchodzimy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W całej Polsce chrześcijanie różnych wyznań odwiedzają świątynie bratnich Kościołów i wspólnie modlą się o pełną i widzialną jedność chrześcijan. W tym roku materiały do ekumenicznej modlitwy przygotowali chrześcijanie z Niemiec.

hh, ar / Opole

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2017-01-18 15:03:39
miniaturka

Kard. Koch o upamiętnieniu 500-lecia reformacji

Przed wygórowanymi oczekiwaniami wobec wspólnego upamiętnienia 500-lecia reformacji przestrzega kard. Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.
2017-01-18 15:42:00
miniaturka

Kard. Grocholewski zostanie odznaczony medalem „Pro Patria”

Odznaczenie zostanie przyznane purpuratowi m.in. „za wieloletnią pracę na rzecz kultywowania tradycji niepodległościowej”, a wręczy je p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.
2017-01-18 16:08:44
miniaturka

Abp Gądecki: postać Jeremiasza jest symbolem wierności powołaniu

„Postać Jeremiasza jest symbolem wierności powołaniu. Wybrane epizody z jego życia ukazują jego zmagania w walce o wierność misji, do której wybrał go Bóg” − zauważył abp Stanisław Gądecki podczas nabożeństwa biblijnego z okazji XX Dnia Judaizmu.
2017-01-18 17:07:22
miniaturka

Katecheza środowa: Bóg odpowiada na modlitwę w chwili zagrożenia

Zbyt łatwo gardzimy modlitwą, która jest podyktowana naszymi potrzebami, jakby była ona zbyt interesowna i dlatego niedoskonała. Bóg jednak wie, że jesteśmy słabi i że przypominamy sobie o Nim, by prosić o pomoc.
2017-01-18 17:46:07
miniaturka

Papież do Polaków: otwierajmy się na pojednanie

Podczas audiencji ogólnej, jak co środę Ojciec Święty zwrócił się do różnych grup zgromadzonych pielgrzymów. W słowie do Polaków Papież nawiązał do czekających nas w tych dniach wydarzeń ekumenicznych.
2017-01-18 18:41:34
miniaturka

Kongres Misyjny dominikanów na zakończenie ich jubileuszu

Dobiega końca rok jubileuszowy 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów. Z tej okazji na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie odbywa się Międzynarodowy Kongres Misyjny, którego temat brzmi: „Posłani, by głosić Ewangelię”.